Język / Language

Informacje

WYPRZEDAŻ

        ZAPRASZAMY

              DO SKORZYSTANIA  Z WYPRZEDAŻY PUBLIKACJI
             INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 KSIĄŻKI TAŃSZE NAWET O 50%

Pełna lista przecenionych publikacji znajduje się dziale PROMOCJE.

więcej »

Polecane pozycje

Droga Szymona Budnego do krytycznego wydania Nowego Testamentu z 1574 roku, Arleta Łuczak
Cena: 24,00 zł
egz.
Droga Szymona Budnego do krytycznego wydania Nowego Testamentu z 1574 roku, Arleta Łuczak

„Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza filologiczna przekładów Nowego Testamentu Budnego z lat 1570, 1572 i 1574 w porównaniu z tłumaczeniami brzeskimi, tj. Nowym Testamentem z Biblii brzeskiej (1563) i jego poprawioną wersją z 1568 r. […] na tle renesansowych źródeł greckich i łacińskich, a także innych przekładów polskich. […] badania pozwolą prześledzić proces kształtowania się poglądów Budnego na metodę tłumaczenia tekstów sakralnych, zarówno pod względem filologicznym, jak i ideologicznym, widocznych w jego przekładach biblijnych”. (Wprowadzenie, s. 14)

 „Szymon Budny (ok. 1530-1593) jest wyjątkową postacią w dziejach polskich przekładów Pisma Św. I w historii ruchu reformacyjnego […] Jako tłumacz i krytyk tekstów Pisma Św. odznaczał się rozległą wiedzą filologiczną: znajomością języków biblijnych (hebrajskiego, greckiego, łacińskiego) oraz języka białoruskiego i cerkiewnosłowiańskiego. Znał ówczesne osiągnięcia w dziedzinie biblistyki […] Uważał, że tekst biblijny powinien podlegać takim samym kryteriom oceny jak inne pisma starożytne. Dążył więc do ustalenia poprawnej, autentycznej postaci tekstu, który miał stanowić podstawę tłumaczenia”. (Wprowadzenie, s. 11)

Aby zapoznać się ze spisem treści, kliknij w link tytułu publikacji

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
  • nowość
Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego i Joanny Roszak
Cena: 27,00 zł
egz.
Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, pod redakcją Grzegorza Godlewskiego i Joanny Roszak

„Na Lubelszczyźnie słowem-kluczem staje się graniczność: znajdujemy się tuż przy Białorusi i Ukrainie, między Wisłą a Bugiem; różnorodność tego obszaru (m.in. wpisane w jego krajobraz cerkwie, synagogi, ślady Ormian i Tatarów) wpływa na wielość podejmowanych w opracowaniu tematów”  [Myślenie obszarem. Wstęp, s. 7].

 „Autorzy tekstów zamieszczonych w opracowaniu monograficznym, które oddajemy do rąk Czytelników, z jednej strony doskonale wpasowują się w ideę podkreślania odmienności kulturowej Lubelszczyzny na mapie Polski, z drugiej zaś traktują kulturę jako konkurencyjną przewagę, stanowiącą istotną wartość dodaną, nie tylko z punktu widzenia konsumenta, ale także ze strony rynku oferentów. Jej rekonstruowanie i podtrzymywanie warto wspierać w racjonalnym i uporządkowanym systemie, o czym wspominają autorzy jednego z rozdziałów” [Myślenie obszarem. Wstęp, s. 8].

Aby zapoznać się ze spisem treści kliknij w link tytułu publikacji

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
  • nowość
ZGODA w rozumieniu Polaków czasów staro- i średniopolskich (analiza leksykalno-semantyczna), Beata Raszewska-Żurek
Cena: 32,00 zł
egz.
ZGODA w rozumieniu Polaków czasów staro- i średniopolskich (analiza leksykalno-semantyczna), Beata Raszewska-Żurek

 

 

„Przedmiotem badań w niniejszym opracowaniu jest ZGODA – pojęcie ze sfery społecznej i wartość społeczna uznawana przez Polaków doby staro- i średniopolskiej. Stanowi ona pewnego rodzaju ideę organizującą życie społeczne” (Wstęp, s. 37).

 „Dlaczego ZGODA? Ważne pojęcie o charakterze społecznym jest równocześnie dostępne w codziennym doświadczeniu zwykłemu człowiekowi, a przez to jest mu bliskie […] Prawie każdy znajdzie odniesienie do ZGODY w małej, bliskiej sobie społeczności, ZGODY w małżeństwie, rodzinie, sąsiedztwie… Znaczenie ZGODY jest nie do przecenienia zarówno dla społeczności, jak i dla jednostki” (Wstęp, s. 9).

 „Najbardziej precyzyjne określenie niniejszej pracy to analiza pojęcia ZGODA na podstawie najbardziej reprezentatywnego leksemu zgoda (wraz z jego rodziną słowotwórczą i antonimem) ze szczególnym uwzględnieniem powiązanego z nim i ujawnionego w kontekstowych użyciach wartościowania” (Wstęp, s. 39).

Aby zapoznać się ze spisem treści, kliknij w link tytułu publikacji

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
  • nowość
Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Lilla Moroz-Grzelak
Cena: 8,50 zł 10,50 zł
szt.
Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Lilla Moroz-Grzelak

   Książka wpisuje się w nurt licznych opracowań o Aleksandrze Wielkim – jednym z najsłynniejszych władców i strategów wojennych w historii świata.   "Przegląd wybranych pozycji z bogatego piśmiennictwa o Aleksandrze Wielkim dokumentuje przemiany, jakim podlegał jego obraz na przestrzeni wieków - od dzieł pisarzy antycznych, przez utwory Słowiańszczyzny prawosławnej z okresu średniowiecza i wieku XIX, po współczesną macedońską twórczość literacką" (Zakończenie, s. 139).

   "Niniejsza praca jest próbą rekonstrukcji mitu Aleksandra Wielkiego w piśmiennictwie obszaru bułgarsko-macedońskiego wieku XIX wieku i macedońskiego w XX stuleciu, wpływu tego mitu na kształtowanie się i rozwój macedońskiej idei narodowej. zamierzeniem moim jest ukazanie, w jaki sposób kolejne epoki odeszły od wizerunku Aleksandra Wielkiego, pozostawionego nam przez antycznych twórców i wskazanie, jakim przemianom podlegał w pewnych momentach historii starożytny bohater w Słowiańszczyźnie, a na ziemiach macedońskich w szczególności" (Wstęp, s. 11).

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
  • promocja
Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, Katarzyna Kotyńska
Cena: 8,50 zł 10,50 zł
szt.
Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity, Katarzyna Kotyńska

  Jest to pierwsza tak obszerna analiza porównawcza procesu mitologizacji obrazu Lwowa w literaturze polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej drugiej połowy XX wieku. Nowością jest już sam fakt uwzględnienia w jednej pracy utworów powstałych w tych trzech językach oraz ich wzajemnych powiązań i odniesień. "Zastosowane w kolejnych trzech rozdziałach pracy główne kategorie (pamięć, obraz Innego, mit) wywodzą się z nauk społecznych – socjologii i antropologii, jednak już pewien czas temu zyskały znaczący wpływ na badania literackie" (Wprowadzenie, str. 7).

"Moim celem będzie wychwycenie ogólnych tendencji mówienia o Lwowie i tworzenia lub odtwarzania jego mitu, który wydaje się mieć trzy postaci [...]. Analizie poddane zostaną nie tyle konkretne teksty literackie, ile ich pewne aspekty, dotyczące problemów odzwierciedlania najważniejszych sposobów pamiętania i mówienia o Lwowie" (Wprowadzenie, s. 7).

Decyduję się na zestawienie w ramach jednej pracy tekstów niewspółmiernych pod względem wartości literackiej, od eseju osobistego do gazetowego felietonu, ponieważ moim celem jest przede wszystkim badanie wzorców pamięci i świadomości, odzwierciedlonych w literaturze oraz zachodzących między tekstami interakcji. Takie właśnie usytuowanie utworów [...] pozwala z większą ostrością zaprezentować najważniejsze w mówieniu o Lwowie utarte przekonania, schematy myślowe oraz sposoby ich przełamywania" (Zakres materiału: dlaczego esej, s. 10).

 Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
  • promocja
Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Anna Zielińska
Cena: 19,50 zł 39,00 zł
egz.
Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Anna Zielińska

  "Praca jest nowa, oryginalna i pionierska nie tylko w literalnie rozumianym zakresie tematyczno-problemowym (jako studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim), ale także w szerszym aspekcie uczciwego, aideologicznego spojrzenia na tzw. nowe dialekty mieszane na tzw. Ziemiach Zachodnich i Północnych" (Z recenzji prof. Bogdana Walczaka)

 "Prowadząc badania w różnych miejscach województwa lubuskiego, zorientowałam się, że różnorodność kultur, języków i identyfikacji wciąż tutaj istnieje. Region jest zamieszkany w dużym stopniu przez dwujęzyczne osoby i grupy. Zachodzą tu typowe dla bilingwizmu procesy społeczne i językowe. Aktywne jest wciąż mówienie nie tylko różnymi językami, ale także gwarami. W tym kontekście zastanowiła mnie często wyrażana opinia, że w regionie lubuskim nie ma już żadnych gwar oraz, że tu się mówi najczystszą polszczyzną. (...) Książka wyrosła z mojego zdziwienia, że opinia mieszkańców regionu może tak bardzo odbiegać od rzeczywistości (ze Wstępu, ss. 11-12).

 

 

Więcej o książce: kliknij w link tytułu

 

 

 

Dostępność:
duża ilość
Wysyłka:
10 dni
  • promocja
Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930, redakcja naukowa Aleksandra Hnatiuk, Larysa Szost
Cena: 8,50 zł 10,50 zł
szt.
Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930, redakcja naukowa Aleksandra Hnatiuk, Larysa Szost

"Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930 mieści utwory czternastu najwybitniejszych - zdaniem redaktorów książki - prozaików ukraińskich, których twórczość można określić mianem modernistycznej, oraz zarysowuje tło historyczno-literackie epoki modernizmu" [...].

Antologia pomyślana została przede wszystkim jako publikacja przeznaczona dla czytelników o zainteresowaniach slawistycznych, pragnących poznać oryginalną i różnorodną twórczość prozatorską ukraińskich autorów tego okresu. Zaprezentowano w niej utwory modernistyczne, które ze względu na nowatorski charakter w okresie radzieckim były wydawane wybiórczo"  [Uwagi wstępne, s. 9].

Spis treści - w nim wykaz autorów i zaprezentowanych tekstów. Kliknij w tytuł publikacji

 

 

Dostępność:
duża ilość
  • promocja

Pozycje współwydawane

Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Warszawa–Łomża 2016.

Tom jest zbiorem artykSłowiańskie słowniki gwaroweułów poświęconych opracowaniom słownikowym materiałów gwarowych. Teksty ukazują różnorodne aspekty dorobku słowiańskiej leksykografii gwarowej i stanowią swego rodzaju syntezę dokonań językoznawców z obszaru Słowiańszczyzny.

więcej »

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz. Konstruowanie heteroseksualności, Warszawa 2015.

Anna Zawadzka, Ten pierwszy raz

Autorka przygląda się społecznej funkcji dziewictwa i defloracji i dowodzi, że są one elementem procesu wytwarzania płci i cielesności, konstytuują podmiotowość kobiecą i doświadczenie bycia kobietą. Analizowane są zarówno pogłębione wywiady z kobietami, jak i dzieła literackie, filmy, audycje radiowe, kampanie reklamowe czy artykuły prasowe. Pozwala to pokazać siatkę dyskursów koncentrujących się wokół problemów seksualności, cielesności, fizjologii i anatomii kobiecego ciała, a także sprecyzować, w jaki sposób zagadnienie dziewictwa i defloracji służy społeczeństwu jako narzędzie kontroli kobiet.

więcej »

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Cenniki do pobrania

Waluty

Statystyki

Produktów:
252
Kategorii:
30
Nowości:
3
Promocje:
224
Sklep internetowy Shoper.pl